تبلیغات
<05349484836587746692.jpg20vista.gif" border="0"> "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> mvp - وحشت رسانه های ضد ایرانی از تصاویر حفر قبور برای متجاوزان

این خبرگزاری می افزاید: همه می دانند كه هیچ گاه جنگی بین ایران و آمریكا رخ نخواهد داد و یا دست کم درگیری زمینی پدید نخواهد آمد و این قبرها اگر جسدی را در خود جای دهد، آمریكایی نخواهد بود، بلكه اجساد سربازانی خواهد بود كه از كشورهای منطقه و به طور مشخص از كشورهای عربی به كمك آمریكا خواهند داد! زیرا ایران بارها اعلام كرده چنانچه از سوی آمریكا آماج قرار گیرد، هدف های مشخص در كشورهای هم پیمان آمریكا در منطقه را نابود خواهد كرد.   منبع   تابناک


كد آهنگ